Δημοσίευση βιβλίου με τη συμμετοχή ακαδημαϊκού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

book newsΟ Δρ. Μιχάλης Χίου, καθηγητής, μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίου με τίτλο “Pragmatics at its Interfaces (Η πραγματολογία και οι διεπαφές της)”.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Χίου συμμετείχε στη συγγραφή του κεφαλαίου με τίτλο “Do not say that for which you lack adequate evidence: On the interpretation of future tense in Modern Greek (Μη λες κάτι για το οποίο δεν έχεις επαρκή στοιχεία’: Η ερμηνεία του μέλλοντα στα Νέα Ελληνικά)”. Στο κεφάλαιο υποστηρίζεται ότι η ερμηνεία που προκύπτει από τη χρήση του μελλοντικού τύπου θα+[+συνοπτικό], [-αόριστο] και η οποία περιγράφει μελλοντικά γεγονότα ως βεβαιότητες, δεν αποτελεί μέρος της προτασιακής σημασίας, αλλά προκύπτει ως συνομιλιακό υπονόημα, το οποίο αποτελεί συναγωγή προς την καλύτερη δυνατή ερμηνεία.
 
 Όλα τα άρθρα του βιβλίου παρουσιάζουν νέες και ενημερωμένες θεωρίες πάνω σε βασικά θέματα στην πραγματολογία, προτείνοντας νέους δρόμους στους οποίους η έρευνα θα μπορούσε να προχωρήσει. Εκτός από τον προφανή στόχο που είναι να δώσει κίνητρα για περαιτέρω συζήτηση στα θέματα που αγγίζει, κεντρικός στόχος είναι να υπογραμμίσει ότι η έρευνα στην πραγματολογία μπορεί και να ενημερώσει ουσιαστικά την έρευνα σε άλλους τομείς όπως π.χ. τη φιλοσοφία, τη γνωστική επιστήμη, τη γλωσσολογία και την ανάλυση της συνομιλίας, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη διεπιστημονική φύση της πραγματολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις συνεισφορές στον τόμο αυτό είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα τους, είναι σαφώς αναμενόμενο ότι οι ιδέες που διατυπώνονται σε αυτόν τον τόμο θα έχουν μια βαθιά και μακροχρόνια επίδραση στη μελλοντική έρευνα στον τομέα αυτό.