Αναγνωρισμένες Σπουδές

Αναγνωρισμένα πτυχία διακεκριμένων Διεθνών Πανεπιστημίων
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αναγνωρισμένα πτυχία από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων.

Τα προσφερόμενα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1

Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει λάβει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο 3696/2008. Η άδεια ίδρυσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 1532 της 27/7/2009 και ο αριθμός της Υπουργικής απόφασης είναι 76601/Δ6 για την Αθήνα και 76602/Δ6 για τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, η επίσημη άδεια λειτουργίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 2138 της 1ης Οκτωβρίου 2009 και ο ακριβής αριθμός της Υπουργικής απόφασης είναι 120783/Δ6 για την και 120785/Δ6 για τη Θεσσαλονίκη. Toν Απρί- λιο του 2019 – και μετά από την ολοκλήρωση της δια- δικασίας του προβλεπόμενου από το Υπουργείο Παι- δείας ελέγχου – το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έλαβε νέα άδεια λειτουργίας, με βάση τον νόμο 3848/2010 περί Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ).

2

Με την πιστοποίηση του BAC

Τον Ιανουάριο του 2019, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έλαβε και πάλι την επίσημη πιστοποίηση του Βρετανικού Συμβουλίου Αναγνωρίσεων (BAC) ως ανεξάρτητο ίδρυμα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εν λόγω πιστοποίηση παρέχεται έπειτα από αυστηρή επιθεώρηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, η ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας και συντονισμού, τα παρεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα, τα τεχνικά μέσα και ο διαθέσιμος εξοπλισμός, καθώς και οι υποστηρικτικές προς τους φοιτητές υπηρεσίες.

3

Πτυχία αναγνωρισμένα από τον Βρετανικό Φορέα ENIC

Όλοι οι απόφοιτοι του βρετανικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα – εκτός από το πτυχίο τους – να αποκτήσουν και την πιστοποίηση του Βρετανικού οργανισμού UK ENIC (UK National Recognition Information Centre), φορέα αντίστοιχου με τον ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ. Το UK ENIC είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ότι οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που απονέμονται στους απόφοιτους των Ελληνικών κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους δικαιώματα στη Μ. Βρετανία με εκείνους που απονέμονται στους απόφοιτους του ιδίου Βρετανικού πανεπιστημίου, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη Μ.Βρετανία.

4

Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων (HCA)

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (HCA), ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998. Μέλη του Συλλόγου είναι τα Ελληνικά ιδιωτικά κολλέγια τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εφ’ όσον αυτήη συνεργασία έχει σαν αποτέλεσμα την χορήγηση διπλωμάτων ή πτυχίων των ξένων πανεπιστημίων στους Έλληνες φοιτητές μετά από διετή έως τετραετή φοίτηση στην Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πανελλαδική Γραμμή Ενημέρωσης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ